អំពីអ៊ីផូស ហ្គោឌីជីថល

អ៊ីផូស ហ្គោឌីជីថល គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ជំនាន់ថ្មី ប្រតិបត្តិការជាមួយស្មាតហ្វូន ដែលអាចគ្រប់គ្រងការលក់ ចំណូល ចំណាយ គ្រប់គ្រងស្តុក គ្រប់គ្រងអតិថិជន គ្រប់គ្រងរបាយការណ៍លក់ និងរបាយការណ៍ជំពាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

អ៊ីផូស ហ្គោឌីជីថលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មប្រតិបត្តិការលក់បានទាំងអនឡាញនិង ក្រៅអនទ្បាញ អតិថិជនអាចធ្វើការបញ្ជាទិញគ្រប់ពេលវេលា ដោយការបញ្ជាទិញអនឡាញនិងផ្សារភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយប្រព័ន្ធអ៊ីផូស ហ្គោឌីជីថល នៅលើព្រោះតែមួយ។

អ៊ីផូស ហ្គោឌីជីថល មានប្រព័ន្ធជំរុញការលក់ តាមរយៈផ្សារសារសកល e-marketplace ដែលអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលលក់ទ្វេរដង។

អ៊ីផូស ហ្គោឌីជីថល បង្កើតឡើងដោយមានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ សក្កិសមសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទនិងមានតម្លៃទាប ចាប់ពី១០ដុល្លារក្នុងមួយខែ។

អ៊ីផូស ហ្គោឌីជីថល នឹងធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ក្លាយជា (១) អាជីវកម្មបែបឌីជីថល(២) អ៊ីខមមើសនិង(៣)ដំណើរការបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ