នេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មបែបអ៊ីខមមើស

ជ្រើសរើសកញ្ចប់អាជីវកម្មដើម្បីចាប់ផ្តើម

 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ជំនាន់ថ្មី
 • EPOS-QR
 • ប្រព័ន្ធជម្រុញការលក់តាមផ្សារសកល
 • ដំណើរការលក់ទាំងអនឡាញនិងក្រៅអនទ្បាញ


ចំនួនសរុប - $30
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ជំនាន់ថ្មី
 • EPOS-QR
 • ប្រព័ន្ធជម្រុញការលក់តាមផ្សារសកល
 • ដំណើរការលក់ទាំងអនឡាញនិងក្រៅអនទ្បាញ
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុកកំរឹតខ្ពស់
 • របាយការណ៍លក់វៃឆ្លាត

ទទួលការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្ថិអនទ្បាញ?


ចំនួនសរុប - $90
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ជំនាន់ថ្មី
 • EPOS-QR
 • ប្រព័ន្ធជម្រុញការលក់តាមផ្សារសកល
 • ដំណើរការលក់ទាំងអនឡាញនិងក្រៅអនទ្បាញ
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុកកំរឹតខ្ពស់
 • របាយការណ៍លក់វៃឆ្លាត
 • គ្រប់គ្រងសាខាអាជីវកម្ម
 • គ្រប់គ្រងការបញ្ជារទិញវៃឆ្លាត
 • កម្មវិធីជំរុញទីផ្សារ

ទទួលការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្ថិអនទ្បាញ?


ចំនួនសរុប - $300
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ជំនាន់ថ្មី
 • EPOS-QR
 • ប្រព័ន្ធជម្រុញការលក់តាមផ្សារសកល
 • ដំណើរការលក់ទាំងអនឡាញនិងក្រៅអនទ្បាញ
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុកកំរឹតខ្ពស់
 • របាយការណ៍លក់វៃឆ្លាត
 • គ្រប់គ្រងសាខាអាជីវកម្ម
 • គ្រប់គ្រងការបញ្ជារទិញវៃឆ្លាត
 • កម្មវិធីជំរុញទីផ្សារ
 • គ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន

សម្រាប់អាជីវកម្មហ្វ្រេនឆាយឬអាជីវកម្ម ដែលមានសាខាអាជីវកម្មច្រើន

(ទទួលបានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពេញលេញ សម្រាប់ការបង់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ចាប់ពី០៦ខែ

 • ទទួលបានគេហទំព័រអ៊ីខមមើសផ្ទាល់ខ្លួន (រួមបញ្ជូនលទាំងសេវាតម្លើង បង្ហោះនិងតំហែរទាំ)។
 • ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលអាចទទួលប្រាក់ភ្លាមៗពីគ្រប់ធនាគារ
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតម្លៃ
 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្រ្វេនឆាយ
 • ប្រព័ន្ធជំរុញការលក់និងទូរទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ ទទួលការទូទាត់ភ្លាមៗ

ចំនួនសរុប - $3000