EPOS GoDigital យកចិត្តទុកដាក់លើភាពឯកជនរបស់លោកអ្នកបំផុត!

EPOS GoDigital យកចិត្តទុកដាក់លើភាពឯកជនរបស់លោកអ្នកបំផុត!

 

EPOS GoDigital ត្រូវបានអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (GDPR) ។ បទប្បញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យទូទៅ (GDPR) (EU) 2016/679 គឺជាបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់របស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុបEU ស្តីពីការការពារទិន្នន័យ និងភាពឯកជនសម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប។ វាក៏ដោះស្រាយការនាំចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងក្រៅ EU និង EEA ផងដែរ។ GDPR មានគោលបំណងជាចម្បងដើម្បីផ្តល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋ និងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងធ្វើឱ្យបរិយាកាសបទប្បញ្ញត្តិងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដោយការបង្រួបបង្រួមបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។

 

សូមអានខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

 

របៀបដែល EPOS GoDigital ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

គោលការណ៍នេះគ្របដណ្តប់ពីរបៀបដែល EPOS GoDigital ប្រព្រឹត្តចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលEPOS GoDigital ប្រមូល និងទទួល រួមទាំងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្ម EPOS GoDigital កន្លងមករបស់អ្នក។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបាន ដូចជាឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយវាមិនអាចរកបានជាសាធារណៈ។គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តតែចំពោះ EPOS GoDigital គោលការណ៍នេះមិនអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនដែល EPOS GoDigital មិនមានឬមិនបានគ្រប់គ្រង ឬចំពោះបុគ្គលដែលមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់EPOS GoDigitalនោះទេ។

 

ការប្រមូលព័ត៌មាននិងប្រើប្រាស់EPOS GoDigital ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះតាមរយៈ ឬជាមួយ EPOS GoDigital នៅពេលអ្នកប្រើផលិតផល ឬសេវាកម្ម EPOS GoDigital នៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ EPOS GoDigital ឬគេហទំព័រនៃដៃគូ EPOS GoDigital ជាក់លាក់ណាមួយ យើងអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីអ្នកដែលយើង មានព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីដៃគូឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។

 

នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ យើងស្នើសុំព័ត៌មានដូចជា ឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល មុខរបរ ឧស្សាហកម្មនិងផលចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន ឬការកក់ យើងក៏អាចស្នើសុំអាសយដ្ឋាន លេខសន្តិសុខសង្គម និងព័ត៌មានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកផងដែរ។ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយ EPOS GoDigital រាល់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពួកយើងទេ។

 

EPOS GoDigital ប្រមូលព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការលក់របស់ ឬប្រតិបត្តិការលក់ជាមួយដៃគូរបស់យើង រួមទាំងព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកដែលយើងផ្តល់ជូន។ EPOS GoDigital ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងទូទៅខាងក្រោម ដើម្បីប្ដូរការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងខ្លឹមសារដែលអ្នកឃើញតាមបំណង បំពេញសំណើរបស់អ្នកសម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្ម កែលម្អសេវាកម្មរបស់យើង ទាក់ទងអ្នក ធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងផ្តល់របាយការណ៍អនាមិកសម្រាប់អតិថិជនខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ។

 

ការចែករំលែកព័ត៌មាន និងការលាតត្រដាងព័ត៌មានEPOS GoDigital មិនជួល លក់ ឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត ឬក្រុមហ៊ុនមិនពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែការផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ នៅពេលដែលយើងមានការអនុញ្ញាតពីអ្នក ឬក្រោមកាលៈទេសៈខាងក្រោម៖យើងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន ដែលធ្វើការក្នុងនាម ឬជាមួយ EPOS GoDigital ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការសម្ងាត់។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីជួយ EPOS GoDigital ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសពី EPOS GoDigital និងដៃគូទីផ្សាររបស់យើង។

 

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនមានសិទ្ធិឯករាជ្យណាមួយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននេះទេ។យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះ ដីការបស់តុលាការ ឬដំណើរការផ្លូវច្បាប់ ឬដើម្បីបង្កើត ឬអនុវត្តសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់របស់យើង ឬការពារប្រឆាំងនឹងការទាមទារផ្លូវច្បាប់។ យើងជឿថាវាចាំបាច់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីស៊ើបអង្កេត ទប់ស្កាត់ ឬចាត់វិធានការទាក់ទងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ សង្ស័យថាមានការក្លែងបន្លំ ស្ថានភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមានចំពោះសុវត្ថិភាពរាងកាយរបស់មនុស្សណាម្នាក់ ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់ EPOS GoDigital ឬតាមតម្រូវការផ្សេងទៀតដោយច្បាប់។

 

យើងផ្ទេរព័ត៌មានអំពីអ្នក ប្រសិនបើ EPOS GoDigital ត្រូវបានទិញដោយ ឬរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ EPOS GoDigital នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នក មុនពេលព័ត៌មានអំពីអ្នកត្រូវបានផ្ទេរ និងក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពផ្សេង។

 

EPOS GoDigital មិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដល់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ នៅពេលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តាមរយៈការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយ ឬមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អ្នកកំពុងយល់ព្រមចំពោះលទ្ធភាពដែលអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើការសន្មត់ថាអ្នកបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលដៅដែលប្រើដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម EPOS GoDigital រួមមានអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានហិរញ្ញវត្ថុ (ដូចជាធនាគារ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្ត ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលផ្សេងទៀត ហាងមីនីម៉ាត ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែរ)។

 

EPOS GoDigital ធ្វើការជាមួយដៃគូរ អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។

 

ការទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល៖ ដើម្បីជួយយើងធ្វើឱ្យអ៊ីមែលកាន់តែមានប្រយោជន៍ និងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ យើងតែងតែទទួលបានការបញ្ជាក់អ៊ីមែលពី EPOS GoDigital ប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកគាំទ្រសមត្ថភាពបែបនេះ។ យើងក៏ប្រៀបធៀបបញ្ជីអតិថិជនរបស់យើងទៅនឹងបញ្ជីដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជៀសវាងការផ្ញើសារដែលមិនចាំបាច់ទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួល e-mail ពីយើងខ្ញុំ សូមចុច unsubscribe ។

 

អំពីរបៀបដែលអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី និងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត គេហទំព័ររបស់យើងរួមបញ្ចូលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី និងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ យើងមិនផ្តល់ព័ត៌មានអតិថិជនដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដល់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះ ឬគេហទំព័រភាគីទីបីទេ។

 

គេហទំព័រ និងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីទាំងនេះ ឬក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើការជំនួសពួកគេ ជួនកាលប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្ញើ និងបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ពួកគេទទួលបានអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលវាកើតឡើង។ពួកគេក៏អាចប្រើ cookies, JavaScript, web beacons (ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្លាកសកម្មភាព ឬ gifs តែមួយភីកសែល) និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដើម្បីវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ និងដើម្បីកំណត់មាតិកាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងមិនមានសិទ្ធិចូលប្រើ ឬគ្រប់គ្រងលើខូគី ឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានទេ ហើយការអនុវត្តព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងគេហទំព័រភាគីទីបីមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពនេះទេ។

 

សូមទាក់ទងពួកគេដោយផ្ទាល់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះ គំនិតផ្តួចផ្តើមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញផ្តល់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍អំពីក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត (ហៅផងដែរថា "បណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម" ឬ "អ្នកផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញ") រួមទាំងព័ត៌មានអំពីវិធីដកខ្លួនចេញពីការប្រមូលព័ត៌មានរបស់ពួកគេ។

 

អ្វីទៅដែលទាក់ទងនឹងខូគី ខូគីគឺជាឧបករណ៍សម្គាល់អក្សរក្រមលេខ ដែលយើងផ្ទេរទៅថាសរឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ដើម្បីបើកឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងទទួលស្គាល់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក និងដើម្បីផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសដូចជា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត (ឧ. EPOS GoDigital Associates ដែលមានមាតិកាបម្រើដោយ EPOS GoDigital និងគេហទំព័រដែល EPOS GoDigital ប្រើប្រាស់សេវាបង់ប្រាក់ និងគោលបំណងប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

 

ផ្នែកជំនួយនៃរបារឧបករណ៍នៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើននឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបការពារកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីការទទួលយកខូគីថ្មី របៀបដើម្បីឱ្យកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលអ្នកទទួលបាន ខូគីថ្មី ឬរបៀបបិទខូគីទាំងអស់គ្នា។ លើសពីនេះ អ្នកអាចបិទ ឬលុបទិន្នន័យស្រដៀងគ្នាដែលប្រើដោយកម្មវិធីបន្ថែមរបស់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ដូចជាខូឃី Flash ដោយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់កម្មវិធីបន្ថែម ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អ្នកផលិតរបស់វា។ ខូគីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ EPOS GoDigital យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកទុកពួកវាឱ្យបើក។

 

ការសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាព យើងកំណត់ការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកចំពោះនិយោជិតដែលយើងជឿថាចាំបាច់ត្រូវទាក់ទងជាមួយព័ត៌មាននោះ ដើម្បីផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មដល់អ្នក ឬដើម្បីបំពេញការងាររបស់ពួកគេ។យើងមានការការពារផ្ទាលឬតាមបែប អេឡិចត្រូនិក និងនីតិវិធីដែលអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហព័ន្ធដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក។

 

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះEPOS GoDigital អាចនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍នេះ។ យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនៅក្នុងវិធីដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយការផ្ញើការជូនដំណឹងទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលចម្បងដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគណនី EPOS GoDigital របស់អ្នក ឬដោយការជូនដំណឹងដ៏លេចធ្លោនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។